Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εισαγωγή, συντονιστική επιτροπή, επιστημονική επιτροπή

Το σύνολο των επιπλοκών της κύησης αποτελεί ένα ευρύ κεφάλαιο της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και εντάσσεται στην ενότητα «Παθολογία της Κύησης» που είναι ακριβώς και το αντικείμενο του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γ’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξασφαλίζει όχι μόνο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων πάνω στην Παθολογία της Κύησης, αλλά παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για βήμα προς βήμα κατανόηση όλων των συντελούμενων φαινομένων κατά τη διάρκεια αυτών των εννέα μηνών. Καταξιωμένοι ομιλητές από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού παρουσιάζουν όλες τις νεώτερες εξελίξεις στην Παθολογία της Κύησης.
Οι μετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο των σπουδών τους καθώς η Γ’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι μια από τις μεγαλύτερες και με διαρκώς αυξανόμενο σε κάθε τομέα έργο.
Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της Κλινικής που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων, καθώς και το καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σκοπών του προγράμματος.

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος

Σοφία Καλανταρίδου
Καθηγήτρια Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών-Διευθύντρια Γ΄Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΓΝ «Αττικόν»-Διευθύντρια Προγράμματος
Νικόλαος Σαλάκος
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΓΝ «Αττικόν»
Νικόλαος Βραχνής
Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΓΝ «Αττικόν»
Γεώργιος Μαστοράκος
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Εμμανουήλ Ζουμάκης
Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαράλαμπος Χρέλιας
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
ΠΓΝ «Αττικόν»

 

 


Αντικείμενο - σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακής  εκπαίδευσης στους παθογενετικούς μηχανισμούς, στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων της κύησης για Ιατρούς, Βιολόγους, Μαίες και άλλους  Ερευνητές. Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική εμπειρία στην κλινική και επιστημονική προσέγγιση του θέματος. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται του πεδίου της παθολογίας της κύησης.

 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην παθολογία της κύησης καθώς και δυνατότητα περαιτέρω εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις.

 

Κατηγορίες πτυχιούχων-αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αντίστοιχων, αναγνωρισμένων, τμημάτων της αλλοδαπής, ενώ κατ΄ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών το γνωστικό αντικείμενο και οι τίτλοι σπουδών των οποίων σχετίζονται με το διδασκόμενο πρόγραμμα.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής καθορίζεται από τον κανονισμό σπουδών του.

 

Οργάνωση-Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. συμμετέχουν εκτός από τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες.


Υλικοτεχνική υποδομή

Η Γ’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής του Παν/μίου Αθηνών διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, τις βιβλιοθήκες, τον πλέον σύγχρονο απαραίτητο εξοπλισμό και σημαντικό αριθμό σχετικών κλινικών περιπτώσεων για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

 

Εκδηλώσεις-διαλέξεις

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιούνται ημερίδες και επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα από την παθολογία της κύησης αλλά και από άλλα ενδιαφέροντα επιστημονικά πεδία με προσκεκλημένους διακεκριμμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ειδικότερα:

 

 1. Στα πλαίσια του ΠΜΣ επιλεγμένος αριθμός φοιτητών που επιθυμεί, μπορεί κατόπιν έγκρισης της ΣΕ να παρακολουθήσει τις εργασίες και τον τρόπο λειτουργίας κλινικών του εξωτερικού στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες της Έυρωπαϊκής Ένωσης, ενώ προβλέπεται η επίσκεψη στην κλινική μας ιατρών και φοιτητών από πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής.
 2. Κατά τη διάρκεια του ΠΜΣ διοργανώνονται επιστημονικές ημερίδες-σεμινάρια σχετικά με θέματα που άπτονται της Μαιευτικής και Γυναικολογίας και στα οποία λαμβάνουν μέρος διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τις εκδηλώσεις αυτές μπορούν να παρακολουθήσουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι παραλαμβάνουν και σχετικό πιστοποιητικό.
 3. Στα πλαίσια του ΠΜΣ προβλέπεται η πραγματοποίηση και άλλων εκδηλώσεων, παρουσιάσεων με σκοπό τη δημιουργική ενασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών με το γνωστικό αντικείμενο καθώς και την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ τους (πχ. επίσκεψη σε βιβλιοθήκες, εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεργασία με εργαστήρια και ερευνητικά ιδρύματα κά.).

 

Διδάσκοντες από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς-   οργανισμούς στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (διαλέξεις, ημερίδες, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών)

 • Department of Obstetrics and Gyneacology, University of Dusseldorf, Germany
 • Department of Obstetrics and Gyneacology, University οf Munich, Germany
 • Department of Endocrinology University of Ulm, Germany
 • Department of Obstetrics and Gyneacology, Τhe Princess Royal University Hospital, UK.
 • Centro di Medicina Perinatale e della Riproduzione Dell’ Università Degli Studi Di Perugia
 • Aρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)-Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιοπληροφορικής, Τμήμα Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ακαδημίας Αθηνών
 • Επιτροπή Βιοηθικής Εκκλησίας της Ελλάδος
 • Επιτροπή Βιοηθικής Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας
 • Εθνικό Ίδρυνα Ερευνών 
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Διδασκόμενη ύλη »

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 210 5832215-5832244